Menu Sluiten

Profielschets Predikant   

Hervormde Gemeente Sluipwijk Profielschets Predikant   

1 Algemeen-Wie zoeken wij? 
Een predikant wordt geroepen door God om in de gemeente de taak van herder en leraar te
vervullen. Het is belangrijk dat hij ,geleid door de Geest, de mensen de weg wijst naar Gods
koninkrijk.
Wij zoeken een predikant die aandacht heeft voor jongeren in de gemeente en ook actie
onderneemt om hen bij gemeente en geloof te betrekken.

2 Taken 
– De eerste taak is het reguliere werk van een gemeente-predikant: pastoraat en diensten.
– De tweede taak is de betrokkenheid in diversiteit: Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe
predikant vertrouwen weet te wekken en aansluiting vindt bij  jong en oud en bij verschillende
manieren van geloofsbeleving en dat wil verwerken in diensten, preken en kringwerk.
– De derde taak is missionair bezig zijn in het plassengebied (zie punt 4)

3 Erediensten 
We gebruiken de NBV als kanselbijbel voor de verkondiging.
Naast de traditionele liturgie is er ook ruimte voor vernieuwing en verandering.
Aan het begin van de dienst is er verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel.
Dat kan zijn de 10 geboden of een passende regel uit het Oude of Nieuwe Testament.
We zingen de psalmen uit het Liedboek v.d.Kerken (soms Oude Berijming), 1 of 2 per dienst.
Daarnaast de  gezangen uit het LvdK,  het Nieuwe Liedboek ,Weerklank, Opwekking of een
andere bundel in overleg met de organisten. Soms speelt er een combo in de dienst.

4 Missionaire gemeente 
Wij betrekken de buurtgenoten bij de gemeente d.m.v. een Kerstnachtdienst, een Buurt BBQ,
spelletjesmiddagen, laagdrempelige avondgebeden, Kerkopenstelling, Sluipwijkse Markt ,
concerten en Bruisend Reeuwijk.
Zo hopen we  contacten te leggen met de rand- en buitenkerkelijken in het plassengebied.
We zouden graag een Alpha-cursus of gesprekskring voor de buurt willen opzetten.

5 Opmerkingen 
De vacature omvat 70% van een volledige fte.
We kunnen van alles vastleggen in dit document maar voor het werken met elkaar is een
goede communicatie tussen predikant, kerkenraad en gemeente een basisvoorwaarde.
We nemen ons voor om de ambten ook voor de zusters van de gemeente open te stellen.
Als we samen de wil van de Heer zoeken (Efeziers 5) dan wordt het lichaam van Christus
in Sluipwijk opgebouwd tot een plaats waar Gods Geest woont.

Kerkenraad, 27 september 2021