Menu Sluiten

Profielschets

Profielschets Hervormde Gemeente Sluipwijk juni 2021  
 
1 Algemeen  
Sluipwijk is de naam voor de bewoning van het plassengebied dat bekend staat als
“De Reeuwijkse Plassen”. Van het voormalige dorp resteert alleen de Kerk met
Begraafplaats , het gebouw “De Rokende Turf” ( de dorpsschool) en een aantal oude panden, allen gelegen aan de ’s-Gravenbroekseweg.
Een klein deel van de kerkelijke leden woont in het plassengebied, de rest komt uit de dorpen er omheen.
Mede door de komst van een Landal Park is Sluipwijk nog meer toeristisch geworden.

2 Burgerlijk 
Sluipwijk is onderdeel van de burgerlijke gemeente Bodegraven – Reeuwijk, een
gemeente met 35.000 inwoners en 10 woonkernen.
Alle woonkernen hebben een dorpsteam dat de belangen vertegenwoordigt bij B&W.
Het kerkgebouw dient als stembureau bij verkiezingen.

3 Kerkelijk 
Sluipwijk heeft een monumentale kerk uit 1867 met een kleine begraafplaats. Ook is er
een vrijstaande pastorie uit 1971.
Sluipwijk neemt deel aan het Beraad van Kerken Reeuwijk dat bestaat uit:
•           Hervormde Gemeente Reeuwijk (Ichtuskerk en Dorpskerk)
•           R.K.Parochie de Goede Herder te Reeuwijk- Dorp
•           Protestantse Gemeente “De Ark” te Reeuwijk- Brug
•           Hervormde Gemeente Sluipwijk
•           Evangelische Gemeente “Elim” te Reeuwijk-Brug
Het beraad kent 2 samenkomsten per jaar. We hebben gezamenlijk:
de start van de actie “Kerkbalans”, een deelname aan de gebedsweek voor de eenheid van
de kerken en een presentatie op het evenement “Bruisend Reeuwijk” in het najaar.

4 Beschrijving Kerkelijke Gemeente 
De gemeente kent een historie van vrijzinnigheid t/m gereformeerde bond. Aan het einde
van de vorige eeuw is dat langzaam veranderd. Er kwam een kerkkoor en er werden
zangdiensten gehouden met Kerst en met opening en sluiting winterwerk. Via de bundel
“Uit Aller Mond” zijn we uit het Liedboek voor de Kerken gaan zingen. Ook uit Hemelhoog,
Weerklank en het Nieuwe Liedboek. Een muziekgroep mag spelen in de kerk.
In 2004 hebben we de Nieuwe Bijbelvertaling ingevoerd als standaard voor gebruik in
de eredienst. Deze is ondertussen vervangen door de 2021 uitgave.

We hebben de ambten opengesteld voor vrouwen.
De basis blijft echter onveranderd : Jezus Christus, die onze zonden gedragen heeft
aan het kruis , heeft voor allen die in hem geloven, verzoening bewerkt. Die boodschap
van Gods liefde voor ons horen wij elke zondag en is richtsnoer van ons dagelijks leven.
Concluderend kunnen we stellen dat Sluipwijk rechts-confessioneel is.

5 De diensten 
In de diensten beginnen we met de leefregel der dankbaarheid. Dat zijn de 10 geboden,
maar ook de regels uit het Nieuwe Testament .Centraal staat de bijbellezing (NBV) en de
verkondiging van het woord,  de gebeden,de collecten en het slotlied. We
gebruiken LCD schermen in de kerk. Na afloop is er de ontmoeting met elkaar en kunnen
we samen koffie drinken. We kennen gezinsdiensten waarbij de kinderen in de dienst
blijven en een verhaal uit de kinderbijbel horen.
De gemeente telt ongeveer 120 lidmaten en 140 doopleden. In een morgendienst komen
er ongeveer 80 mensen, in bijzondere diensten ligt dat aantal hoger.
We streven naar een verantwoord rooster van gezinsdiensten, jeugddiensten, thema-
diensten en reguliere diensten.
De avonddiensten werden al langer slecht bezocht. In de Corona tijd zijn deze vervangen
door avondgebeden van 30 min, verzorgd door gemeenteleden.
Die worden goed beluisterd.

6 Clubs en Kringen 
•           Kinderclub “Shalom” (8-12 jaar)
•           Tienerclub “Jomi  (12-16 jaar)
•           JV “Bid en Werk”  (16 + )
•           Jeugdsoos  “Turfzolder” (16+)
•           Bijbelleeskring
•           Bijbelkring  30-45
•           Bijbelstudiegroep (dieper graven)

7 Commissies 
De HBD is een bezoekdienst voor de ouderen, er zijn verspreid over het jaar,middag-
bijeenkomsten voor de ouderen.
De Sluipwijkse Markt commissie organiseert de jaarlijkse Markt ter versterking van de
kas en de onderlinge verbondenheid.
De begraafplaats commissie beheert het kerkhof naast de kerk en verzorgt de
begrafenissen.

8 Kerkenraad 
Momenteel heeft de kerkenraad  3 ouderlingen, 1 ouderling-kerkrentmeester en 2
diakenen. De gemeente kan namen indienen voor een derde diaken en een vierde
ouderling.

9 Communicatie 
Samen met de Hervormde Gemeente Reeuwijk geven we maandelijks een kerkbode uit genaamd “Kruispunt”.
Elke zondag is er een zondagsbrief met agenda, meeleven en liturgie.
We hebben een e-mail groep van bijna alle pastorale eenheden om de zondagsbrief
en belangrijke boodschappen te communiceren.
Onderling hebben gemeenteleden allerlei whatsapp-groepen.
De gemeente heeft een website: www.sluipwijksekerk.nl  die onlangs is vernieuwd.

10 Sterkte en Zwakte 
De kerk is in 2016/2017 gerestaureerd en heeft een modern interieur met een goede
geluidsinstallatie ,LCD projectie-schermen en een buffet achterin.
We hebben een mooie pastorie dicht bij de kerk.
De kerkleden kennen elkaar goed en hebben een sterke band.

Zwakte: de mensen komen van ver en de betrokkenheid wordt minder .Het is moeilijk
om de jonge gezinnen te motiveren en activeren. Er is een behoorlijke “bandbreedte”
in de gemeente die zich beweegt rondom Confessioneel.